fbpx DEKLARACE UDRŽITELNOSTI | Ekodům

DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

ARCHITECTS FOR FUTURE

Společně s Centrem pasivního domu jsme se přihlásili ke spoluodpovědnosti nás architektů a projektantů za změnu klimatu. Deklarace udržitelnosti je k podepsání na www.architects-for-future.cz

Po desítkách tisíc let se naše euroamerická civilizace odvážila vyčlenit se z ekosystému planety a významně přispívat ke změně rovnováhy klimatu i ztrátě biodiverzity. Nezbývá než si znovu uvědomit, že jsme stále součástí jednoho ekosystému a že naše šance na přežití spočívá v přijetí cirkulárních principů a využití všech novodobých vymožeností techniky. Velký potenciál představuje stavebnictví, které je původcem téměř 40 % globálních emisí oxidu uhličitého (CO2). Jeho významný vliv na změny klimatu bezprostředně souvisí s dopadem na naše životy.

Pokud chceme, aby se stavebnictví stalo součástí udržitelného přístupu k planetě Zemi a dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model chování všech účastníků stavebního procesu. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako neoddělitelnou součást většího, udržitelného systému.

Výzkum a nové technologie nabízejí řešení, pomocí nichž můžeme začít tuto transformaci okamžitě. Zatím nám však chybí kolektivní vůle a společný zájem. Jsme si vědomi této situace a zavazujeme se přistupovat k plánování a výstavbě tak, aby na budoucí život na Zemi měla pouze pozitivní vliv.

NAŠE CÍLE:

Zvyšovat povědomí o alarmujícím stavu klimatu a biodiverzity, a to mezi klienty i všemi aktéry stavebního sektoru, a usilovat o celkovou změnu chování společnosti

Prosazovat u navrhovaných budov taková řešení, která povedou ke snížení jejich vlivu na životní prostředí, a motivovat klienty, aby tento přístup upřednostnili

Obnovovat stávající budovy a prodlužovat jejich morální životnost vždy, kdy je to efektivní

Zvyšovat podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energie spotřebovaných při výstavbě i během provozu budov a zohledňovat hodnocení životního cyklu budov

Zvyšovat podíl stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů

Spolupracovat s inženýry, výzkumem, dodavateli a klienty na dalším snižování množství stavebního odpadu a jeho zapojení zpět do výstavby v rámci cirkulární ekonomiky

Sdílet otevřeně zkušenosti a informace z výzkumu a praxe

Využívat přednostně principy udržitelné architektury a energeticky pasivního standardu s cílem stavět energeticky soběstačné budovy a územní celky

... to všechno při dodržení architektonické kvality a sociálních potřeb společnosti.

Deklarace o vlivu stavebnictví na životní prostředí byla inspirována deklarací, ke které se hlásí architektonická studia ve Velké Británii architectsdeclare.com a Manifestem 2020 vydaným na Slovensku našimi kolegy z iEPD manifest2020.sk